Fivas krever større åpenhet

FivasFrontsak, Norske aktører, Oljefondet

Daglig leder i Fivas, Jonas Holmqvist, krever større åpenhet om fondets selskapsdialog. Skjermdump: stortinget.no

Forvaltningen av Statens pensjonsfond Meld. St. 26 (2016-2017). Fivas’ høringssvar på Stortinget 2. mai 2017:

Åpenhet om selskapsdialog og bruk av forventningsdokumenter

Ansvarlig forvaltning er grunnleggende for å sørge for at investeringene i Oljefondet bidrar til økt bærekraft. Ekskluderinger etter anbefaling fra Etikkrådet og bransjeuttrekk er viktige virkemidler for at unngå at Statens Pensjonsfond Utland (SPU) er involvert i de verste selskapene. Det er allikevel et stort antall selskaper i porteføljen som har aktivitet vi gjerne skulle vært foruten. Det ligger i fondets mandat å minimere denne gjennom hele spekteret av virkemidler. Den direkte kontakten med selskapene og selskapenes styrer anses av mange som den mest effektive måten å endre selskapenes praksis.

Norges Bank Investment Management (NBIM) har pekt ut tre fokusområder: barns rettigheter, vannforvaltning og klima. Hvorav NBIM har definert det som sin oppgave å jobbe for økt ansvarlighet og bærekraft, og på disse områdene er det utarbeidet egne forventningsdokumenter. I tillegg har vi fått forventningsdokumenter for menneskerettigheter og skatt. NBIM sender alle forventningsdokumentene i posten til selskapene de er investert i, eller de tar opp spørsmålene direkte i sine selskapsdialoger. Til tross for at de har utpekt strategiske områder for selskapsoppfølging, så vet vi svært lite om effekten av disse selskapsdialogene.

Uten informasjon om hvilke tema som tas opp i de nær 1600 selskapsdialogene NBIM har årlig, har vi liten mulighet til å vite om eierskapsarbeidet har den forventede effekten. NBIM rapporterer i sin årlige rapport om ansvarlig eierskap, om antallet dialoger, og ett aggregert tall på hvor mange av disse hvor «ESG»[1] tas opp. Dette er for svakt, og det er ut i fra denne rapporteringen ikke mulig å vurdere om eierskapsdialogen har eller har hatt effekt.

Mandatet for SPU slår i § 6-6 (7) fast at banken skal rapportere om bruken av virkemidler og virkningen av eierskapsarbeidet. Den eksisterende rapporteringen gir ikke grunnlag for å si at banken ivaretar kravet om bærekraft jfr. mandatets §§ 1-3 og 2-1.

Fivas ber derfor Stortinget presisere at:

I rapporteringen om ansvarlig forvaltningsvirksomhet skal selskapsdialogen på enkeltselskapsnivå loggføres, inkludert hvilke forventningsdokumenter som er tatt opp i dialogen. Stortinget ber også om en redegjørelse om effekten av eierskapsarbeidet på bærekraft, jamfør mandatets §§ 1-3 og 2-1.

Se video av hele høringen her. 

[1] Environment, Social and Governance – Miljø, sosial og selskapsstyring