Foreningen for internasjonale vannstudier (Fivas) er en frivillig organisasjon som arbeider for å kartlegge konsekvenser av vannrelaterte prosjekter og utbygginger i Sør, herunder damutbygginger. Vi jobber også med å sikre tilgang til vann og sanitærtjenester.

Konsekvenser av vannkraft

Demninger er blant verdens mest omstridte infrastrukturprosjekter på grunn av deres irreversible konsekvenser for mennesker og miljø. Globalt er mellom 40 og 80 millioner mennesker blitt tvangsflyttet. Vannkraft kan bidra til god utvikling, men ikke all vannkraft er bærekraftig. Fivas kartlegger de sosiale- og miljømessige konsekvensene av vannkraftutbygginger i utviklingsland. Vi følger med på prosjekter der norske aktører deltar, og jobber for å sette fokus på bærekraftige energitiltak som ikke går på bekostning av menneskerettigheter og miljø.

Konsekvenser av gruvedrift

Gruvedrift setter dype og ofte uopprettelige avtrykk i naturen. Driften fører med seg store utfordringer i form av naturinngrep, forurensning av vannkilder og trusler mot mennesker og naturbasert næring. Norge har lang fartstid med gruvedrift, og en rekke norske aktører er involvert i prosjekter i det globale Sør. Fivas kartlegger disse prosjektene, og arbeider aktivt for at de langsiktige konsekvensene av driften ikke skal gå på bekostning av mennesker, miljø og marine økosystemer.

Sikre tilgang til vann- og sanitærtjenester

Tilgang til rent vann og anstendige sanitærforhold er en menneskerett. Allikevel dør mer enn 1,7 millioner mennesker årlig som følge av dårlig tilgang på vann – og sanitære tjenester, og over halvparten av verdens sykehusplasser fylles av mennesker som lider av sykdom knyttet til denne mangelen. Dette er én av årsakene til at knapphet som vann i dag anses som en av de største risikofaktorene for næringsliv, økonomisk utvikling og helse. Fivas arbeider for å styrke internasjonale konvensjoner og lovverk, sikre god offentlig vannforvaltning, og sette fokus på smarte lokale løsninger.

Hvordan jobber vi?

Fivas arbeider nasjonalt og internasjonalt med ulike tema som påvirker vannsituasjonen på lokalt plan over hele verden. Vi bidrar til at informasjon fra berørte grupper når fram til norske beslutningstakere. Dette gjøres gjennom politisk påvirkningsarbeid, dialog med norske myndigheter og næringsliv, og via internasjonalt samarbeid i større aktivistnettverk. Vi utarbeider rapporter og annet informasjonsmateriell, arrangerer foredrag og seminarer, stunt og kampanjer.

Har du en vannaktivist i magen?

Har du lyst til å jobbe for at alle mennesker får tilgang til rent vann og gode sanitærforhold? Eller for at mennesker skal bli hørt når noen planlegger å bygge en demning der huset deres står? Dette er noen av de viktige vannspørsmålene Fivas jobber med. Fivas er en liten organisasjon som jobber med det store temaet vann, en aktiv gruppe frivillige medarbeidere er derfor helt essensielt for å kunne dekke de viktigste sakene.

Få nyhetsbrev fra Fivas

Fivas sender ut elektronisk nyhetsbrev cirka en gang i måneden. Det gir informasjon om enkeltprosjekter der Norge deltar og om mer generelle spørsmål når det gjelder vann- og energiforvaltning i et miljø- og utviklingsperspektiv. I tillegg utarbeider vi rapporter og annet informasjonsmateriell samt arrangerer møter og seminarer om prosjekter og temaer vi arbeider med.

Meld deg på her.

Vedtekter og årsmeldinger

Fivas’ vedtekter

Fivas’ årsmeldinger: Årsmelding 2016 – Årsmelding 2015 – Årsmelding 2014Årsmelding 2013Årsmelding 2012 – Årsmelding 2011Årsmelding 2010Årsmelding 2009