De siste årene har viktigheten av et ansvarlig næringsliv fått stadig mer oppmerksomhet, både fra sivilsamfunnet, forbrukere, styresmakter og næringslivet selv. Ansvarligheten det siktes til handler især om sosiale og miljøforhold i en bedrifts virke. Ett aspekt som særlig vektlegges er at bedriftens ansvarsområde ikke stopper ved fabrikkporten, men bør gjelde hele verdikjeden, inkludert både hvordan innsatsfaktorer produseres og hva som skjer med produktet etter at det er produsert og forbrukt. Med «aktsomhetsvurderinger» menes gjerne at økonomiske aktører kan dokumentere hvordan de arbeider for å stanse, forebygge eller begrense potensielle negative konsekvenser av sin virksomhet. 

Den norske åpenhetsloven

Høsten 2019 leverte Etikkinformasjonsutvalget sin utredning om åpenhet i leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger. Om lag to år senere vedtok så Stortinget Åpenhetsloven, også kalt en menneskerettighetslov for næringslivet. Loven krever blant annet at selskaper gjennomfører aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet, i tråd med OECDs retningslinjer. Den pålegger også selskaper å kartlegge og forebygge risikoen for å bryte menneskerettigheter i egen virksomhet og leverandørkjede, samt å rapportere om hvordan dette gjøres. 

På mange måter ligger den norske loven i forkant av liknende internasjonale prosesser og initiativ. En viktig svakhet ved den norske loven er imidlertid at den ikke inkluderer miljøaspektet, slik f.eks. OECD-retningslinjene gjør (se nedenfor). I tillegg omfatter den kun store selskaper (i Norge totalt 8800 selskaper). 

Loven trer i kraft fra 1. juli 2022, og tilsynsansvaret er lagt til Forbrukertilsynet. Tilsynets oppgaver handler ikke kun om å ha tilsyn med selskaper, ved f.eks. å ilegge bøter og tvangsmulkter, men også om å veilede.

Ressurssider

Internasjonale organisasjoner:

Koalisjonen for Ansvarlig Næringsliv: https://koalisjonenkan.no/ 

Norske sivilsamfunnsaktører med kompetanse på aktsomhetsvurderinger:

Internationale watch-organisasjoner:

Corporate Europe Observatory: https://corporateeurope.org/en