Nr. 6 – Rent vann og gode sanitærforhold

FNs 17 bærekraftsmål er en operasjonalisering av den såkalte 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. Mål nr. 6 handler om vann, og er mer presist formulert slik: «Sikre tilgjengelighet og bærekraftig forvaltning av vann og sanitær for alle». Målet er eksplisitt knyttet til retten til vann og sanitær som menneskerettigheter (hyperlink til egen landingsside om rettigheter), og til realisering av denne rettigheten. 

Per 2021 var den globale situasjonen at to milliarder mennesker fortsatt ikke hadde tilgang til trygt drikkevann og nesten dobbelt så mange mennesker manglet tilgang til gode sanitærforhold. 80% av alt avløpsvannet i verden flyter tilbake til naturen uten å bli renset eller behandlet på noen måte. Disse tallene viser med tydelighet forskjellen mellom på den ene siden å enes om et universelt prinsipp, og på den andre siden å oppfylle eller virkeliggjøre disse rettighetene. FNs bærekraftsmål setter altså fokus på at denne rettigheten må oppfylles.

FNs bærekraftsmål

Innenfor FN-apparatet, er det avdelingen for økonomiske og sosiale saker som er ansvarlig for bærekraftsmålene – the Sustainable Development Goals (SDGs). SDGene har en egen hjemmeside med generell bakgrunnsinformasjon om temaet. 

Oppfyllelsen av bærekraftsmål nr. 6 – eller SDG6 – har både en sosial og en fysisk side. Sosialt sett handler det om behovet for et forvaltningssystem for vann- og sanitærforhold som organiseres med utfra prinsippet om at disse er rettigheter som ikke skal avhenge av betalingsevne. Samtidig har særlig vannforsyning en fysisk side ved at forurensning og klimaendringer stadig legger større press på mengden av og kvaliteten på tilgjengelige vannressurser. 

Tilgang på vann var tidligere del av FNs tusenårsmål og er nå altså del av FNs bærekraftsmål. Oppdaterte tall for de ulike indikatorene knyttet til dette bærekraftsmålet viser at andelen mennesker med tilgang på trygge drikkevannsforhold økte fra 70,2 til 74,3 prosent i perioden 2015-2020. Det var først og fremst befolkningen i Sentral- og Sør-Asia som fikk forbedret sin tilgang på vann. Allikevel, på tross av denne framgangen, var situasjonen i 2020 at 2 mrd. mennesker fortsatt manglet trygge drikkevannsforhold. Nesten 800 millioner av disse hadde ikke engang tilgang på elementære drikkevannsfasiliteter. Manglende framdrift på området, gjorde at FN i 2020 lanserte det såkalte «SDG 6 Global Acceleration Framework».

Den norske handlingsplanen

Riksrevisjonen kritiserte i 2020 den nasjonale oppfølgingen av FNs bærekraftsmål og kritiserte regjeringen både for manglende koordinering, planlegging og kartlegging av status på området. Den norske regjeringen er i gang med å lage en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene. Stortingsmeldingen – med tittelen «Mål med mening – Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030» – var ute til høring i januar 2022. Mange sivilsamfunnsorganisasjoner, blant annet Forum for Utvikling og Miljø (ForUM), påpekte nødvendigheten av å følge opp Riksrevisjonens anbefalinger, inkludert koordinering på tvers av bærekraftsmål og samfunnssektorer. Dette går gjerne under betegnelsen samstemthet. ForUM publiserte i 2019 en rekke brief, blant annet om hvordan Norge kan styrke samstemthet gjennom en nasjonal handlingsplan for alle bærekraftsmålene.

WASH-Water, supply, sanitation and hygiene

Verdens helseorganisasjon (WHO) har engasjert seg sterkt i SDG6 og retten til vann og sanitær. Dette programmet har fått en egen forkortelse – WASH. WHO har også sin egen WASH-strategi for perioden 2018-2025. Et tema de nylig har behandlet i en egen rapport er viktigheten av kjøpekraft i forhold til oppfyllelsen av bærekraftsmål nummer 6.

Ressurssider

På FNs hjemmesider kan man finne informasjon knyttet både til temaet vann og sanitær, og nøkkeltall knyttet til indikatorene:

https://sdgs.un.org/topics/water-and-sanitation

https://sdgs.un.org/goals/goal6

https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/goal-06/

Verdens helseorganisasjon (WHO): https://www.who.int/health-topics/water-sanitation-and-hygiene-wash 

Organisasjoner

Forskning