Vann er betingelsen for all utvikling

FivasFrontsak, Vann og sanitær

Foto: Kelly Ramundo, USAID

Martine Kopstad Floeng

Vann er felleskomponenten som binder nærmest alle bærekraftsmålene sammen, og som vil være en avgjørende faktor om FNs ambisiøse agenda 2030 skal bli nådd.

Norges rolle

Da Utenriksminister Børge Brende tidligere i dag møtte representanter fra sivilsamfunnet for å diskutere den kommende utviklingsmeldingen, var fokuset hvordan myndigheter, næringsliv og sivilt samfunn kan samarbeide for å nå bærekraftsmålene. Brende innledet med å fortelle om Norges storstilte satsing på fattigdomsbekjempelse, den økte støtten til utdannelse og en stadig bredere forståelse av viktigheten ved å sikre god helse.
-Kostnaden ved å ikke satse på disse feltene er for høy, sa Brende fra podiet.

Kostnaden ved å neglisjere vannets betydning for å nå disse målene er trolig enda høyere. For fremtidens vannforvaltning vil være avgjørende for hvorvidt Norge, og verden, når FNs bærekraftsmål.

La meg forklare dette mer i detalj.

Vannet i maten

Mål nummer 2, som omhandler matsikkerhet, vil ikke bli nådd dersom vanntilgangen i verden begrenses ytterligere. Av verdens tilgjengelig vannressurser er kun 2,5 prosent ferskvann. Mer enn 70 prosent av dagens vannforbruk går til landbruket, som trolig er den viktigste årsaken til at verdens grunnvannsreservoarer krymper i en historisk høy hastighet. Reduseres vanntilgangen, så reduseres matproduksjonen: tilstrekkelig og vedvarende vanntilgang er derfor avgjørende for produksjon av mat, og for å oppnå bærekraftsmål 2 om matsikkerhet. Matsikkerhet henger, som kjent, tett sammen med bekjempelsen av fattigdom. Uten tilstrekkelig tilgang på mat, vil ikke et samfunn ha evnen til å skape utvikling, stabilitet og vekst.

Helse for alle

Rent og trygt drikkevann er i likhet med gode sanitærforhold helt prekært for å sikre god helse for alle, som beskrevet i mål nummer 3. Redusert barne – og mødredødelighet er veldokumenterte resultater av tilgang rent vann og gode sanitærforhold. Trygge toaletter og rent drikkevann handler også om verdighet, og hygiene til å forhindre at smittsomme sykdommer sprer seg.

Kvinnekamp

Brende snakket med iver om likestilling og kvinnekamp. I tråd med mål nummer 5, er nettopp tilgangen vann og sanitær avgjørende for å styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet. For det er disse som rammes hardest. I mange land har jenter og kvinner hovedansvaret for å finne og samle vann til deres familie. Ofte må de gå langt, vente ved vannposten i timevis og betale uforholdsmessig høye priser for forurenset vann. Arbeidet med å samle inn vann blir således tidkrevende og altoppslukende. Tiden som brukes på å hente vann kommer ofte i veien for utdanningsløpet til jenter. Dette samme gjør den manglende tilgangen på toaletter på skolene. Globalt vil hver tredje skole ikke ha mulighet til å tilby sine elever rent drikkevann og tilfredsstillende sanitærtjenester. Når jenter når puberteten og får sin første menstruasjon, velger mange derfor å avslutte sin skolegang.

Ren energi

For å sikre tilgang til bærekraftig energi og anstendig arbeid for alle gjennom en vedvarende økonomisk vekst, som identifisert i mål 7 og 8, så er vi avhengig av vannressurser. Akkurat slik som at verden ikke kan nå mål 13, å bekjempe klimaendringene vi står overfor, hvis våre vannkilder forsvinner. Det samme gjelder for mål 14 og 15, som handler om å beskytte være marine ressurser, og fremme en bærekraftig bruk av økosystemet. For vi kan ikke bekjempe ørkenspredning eller stanse tapet av mangfold hvis vi ikke ivaretar og beskytter våre vannkilder.

Ingenting er mer destabiliserende enn vannmangel

Dersom verdenssamfunnet velger å nedprioritere en bærekraftig vannforvaltning, vil det bety at vi heller ikke vil nå de andre bærekraftsmålene. Det er på tide at Norge, så vel som verdenssamfunnet, anerkjenner sammenhengen mellom vann til mat, energi, byutvikling, utdanning, klima og miljø.