Under lupen: Brutte løfter

FivasFrontsak, Gruvedrift

Cerrejón skjules bak jordveggene som omringer Hato Nuevo. Foto: Andrés Pardo / Fivas

Femte avsnitt: Gjennom høsten og vinteren vil Fivas følge personer som er berørt av Latin-Amerikas største kullgruve, Cerrejón. Gruven er omstridt, og Oljefondets eierskap i gruven har fått Fivas til å dra til Colombia for å snakke med det berørte urfolket. 

Tora Toreng, nestleder i Fivas

Brutte løfter

Uten forvarsel ble innbyggerne i den afro-colombianske landsbyen Tabaco tvangsflyttet av Cerrejón i 2001. Tabaco ble jevnet med jorda og innbyggerne voldelig håndtert av politiet. Afro-colombianere er en etnisk minoritet i Colombia som utgjør rundt 10% av landets befolkning. Grunnloven fra 1991 gir spesielle rettigheter for etniske minoriteter, blant annet når det gjelder retten til land (Artikkel 63). I 2017 står befolkningen fortsatt uten land.

I 2008 inngikk Tabaco-folket en avtale med Cerrejón som fastsatte et kompensasjonsbeløp og spesifiserte detaljer rundt et nytt landområde som skulle tildeles gruppa. Tross avtalen fra 2008 pågår fortsatt forhandlingene mellom befolkningen og Cerrejón. Det er uenighet om kompensasjonsbeløpet og om hva beløpet skal dekke: de lokale lederne sloss for at beløpet justeres for inflasjon, og en kvalitetssikring på landet som skal gis for det nye Tabaco.

Forhandlinger

I et møte mellom lokale ledere fra Tabaco, byrådet i Hatonuevo (ansvarlig instans for Tabaco-saken i La Guajira), og Cerrejón i juli 2017 fikk Tabaco-lederne støtte fra byrådet i at 2008-avtalen bør reforhandles. Cerrejón gikk med på at deler av avtalen kunne reforhandles, gitt at de lokale lederne la frem hvor mange mennesker den nye avtalen vil gjelde for. Dette er nær umulig for de lokale lederne: Etter 16 år og en dødfødt avtale fra 2008 er det mange fra Tabaco som ikke vil binde seg til en ny avtale med Cerrejón før de vet hva slags land de blir tilbudt, om de vil ha rent vann, og hva slags øvrig kompensasjon de vil få. Det vil ikke Cerrejón svare på før de lokale lederne kommer med en navneliste. Et nytt møte ble avtalt for å diskutere hvordan 2008-avtalen skulle reforhandles. Slik forsinker selskapet prosessen med å kompensere befolkningen for tapet de har lidd.

Samtidig vinner Cerrejón, et selskap som har latt mennesker leve uten kompensasjon for et grovt overtramp i 16 år, en pris for sitt ansvarlige eierskap.

 

***

Los habitantes del pueblo afrocolombiano de Tabaco fueron desplazados por Cerrejón en 2001 sin previo aviso. Tabaco fue eliminado, y sus residentes violentamente desplazados por la policía. Los afrocolombianos son una minoría étnica en Colombia, y representan alrededor de 10 % de la población del país. La constitución de 1991 establece derechos especiales para las minorías étnicas, incluido el derecho a la tierra (artículo 63). En 2017, la población sigue sin tierras.

En 2008, el pueblo de Tabaco firmó un convenio con Cerrejón donde se fijó un monto de compensación, y se especificaron detalles sobre un nuevo terreno que iba a ser asignado al grupo.

Las negociaciones entre la población y Cerrejón siguen a pesar del acuerdo de 2008. Hay desacuerdos sobre el monto de la compensación y lo que la cantidad debe cubrir: los líderes locales luchan para que la cantidad sea ajustada a la fecha por la inflación, y por una garantía de calidad de la tierra para el nuevo Tabaco.

En julio de 2017 se reunieron  líderes locales de Tabaco, el gobierno de la ciudad Hatonuevo (responsables del caso Tabaco en La Guajira) y Cerrejón. En ésta, los líderes locales de Tabaco recibieron el apoyo del gobierno de la ciudad para renegociar el acuerdo de 2008. Cerrejón acordó que partes del acuerdo podrían renegociarse, pero sólo si los líderes locales indicaban a cuántas personas se aplicaría el nuevo acuerdo.

Esto es casi imposible para los líderes locales: después de 16 años y un acuerdo inútil de 2008, muchas personas de Tabaco no quieren comprometerse a un acuerdo nuevo con Cerrejón si no saben qué tipo de tierras son ofrecidas, si van a tener agua potable y qué otra compensación recibirán.

Cerrejón no quiere contestar hasta que los líderes locales entreguen una lista de nombres. Se acordó una nueva reunión para discutir cómo se volverían a negociarían los acuerdos de 2008. De esta manera, la empresa retrasa el proceso de compensación. Al mismo tiempo, Cerrejón, una empresa que ha afectado a minorías étnicas como Tabaco, gana un premio por su responsabilidad corporativa. (Cerrejón 2017).

 

Traduccion: Embla Husby Jørgensen y Andrés Pardo