Rent vann, rent nødvendig

FIVASRapporter

RENT VANN,RENT NØDVENDIG.

Rent vann, rent nødvendig

Bærekraftsmål 6 sier at alle skal ha tilgang til rent vann og gode sanitærforhold innen 2030. Skal Norge bidra, må vi sette den glemte toalettkrisen på agendaen, samt stille krav om vanneffektivisering til nasjonale selskaper og selskaper vi investerer i gjennom Oljefondet, sier norske organisasjoner.

Om en måned skal verdens land diskutere fremgangen på bærekraftsmål 6 i FN i New York. I den anledning lanserer Fivas sammen med Kirkens Nødhjelp, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet og Forum for utvikling og miljø (ForUM) et politikknotat med anbefalinger til hva den norske regjeringen bør gjøre i 2018 for å bidra til at bærekraftsmål 6 kan nås innen 2030.

Vannmangel – et voksende problem

Klimaendringer, ekstremvær, miljøødeleggelser, forurensning, befolkningsvekst og økt forbruk legger et økende press på verdens allerede overutnyttede vannressurser. Om dagens forbruk øker i samme tempo som nå, vil etterspørselen overstige de tilgjengelige vannressursene med over 40 % innen 2030.

I Norge har vi mer enn nok vann, men gjennom økonomisk aktivitet og import av varer bruker vi vannressurser i deler av verden hvor vann er en knapp ressurs. Oljefondet og staten kan bidra med å stille strengere krav til vanneffektivitet og rapportering om vannbruk, mens alle bør være oppmerksomme på varers iboende vann. Vi må sikre at Norges vannavtrykk ikke hindrer menneskers tilgang til rent og trygt vann andre steder i verden, mener organisasjonene.

– Oljefondet investerer i flere selskaper med et stort vannavtrykk. Skal Oljefondet sette en høy standard for etiske og bærekraftige investeringer, må investeringene ha et bærekraftig vannavtrykk, sier Borghild Tønnessen-Krokan, daglig leder i Forum for utvikling og miljø.

Organisasjonene mener også at norske selskaper som opererer i land med vannknapphet må rapportere offentlig på sitt vannforbruk og utslipp i vann. For å sikre at norske bedrifters aktiviteter ikke går ut over menneskers rett til vann, bør myndighetene stille tallfestede krav om effektivisering av vannbruk særlig til selskaper i vannintensive sektorer, mener organisasjonene.

Toalettmangel – en glemt krise

30 % av verdens befolkning mangler et skikkelig sted å gå på do, og to milliarder mennesker bruker i dag drikkevann forurenset av avføring som følge av mangel på ordentlige toaletter. Dette fører til diaré og ernæringsproblemer blant barn. Daglig dør flere barn av diaré enn av meslinger, malaria og aids til sammen.

Mangel på gode sanitære forhold er særlig belastende for jenter og kvinner. Når jenter og kvinner må gå på do utendørs, står de i fare for sjikanering og seksuelle overgrep. Toalettmangel får konsekvenser for kvinners helse, skolegang og deltagelse i arbeidslivet.

– Likestillingslandet Norge må ta sanitærkrisen på alvor, og snakke mer om toaletter i dialog med mottakerland. Øremerkede midler til toaletter i utdanningsbistanden vil kunne ha en viktig likestillingseffekt da erfaringen er at jenters deltakelse øker med 11 % når skoler installerer toaletter, sier Tønnessen-Krokan.

Tilgang til rent vann og gode sanitære forhold er en forutsetning for å nå flere av bærekraftsmålene, som god helse, god utdanning, likestilling mellom kjønnene, fredelige samfunn og redusert ulikhet. Nå må norske myndigheter gjøre sitt for å redusere vannavtrykket fra økonomiske aktiviteter i regioner med vannknapphet, og for at sanitær skal bli prioritert både i norske bistandsprosjekt og i mottakerland.