Verden tørker inn

FivasFrontsak

Illustrasjon av FN

17. juni markeres den internasjonale dagen for bekjempelse av ørkenspredning. Markeringen setter søkelyset på arbeidet for å bekjempe ørkenspredning og tørke, og for å fremme bevissthet og kunnskap om de prekære utfordringene ørkenspredningen fører med seg.

Ørkenspredning er en av de aller største miljøutfordringene vi står overfor. Over de neste 25 årene kan jordforringelse redusere den globale matproduktiviteten med så mye som 12 prosent, og betydelig redusere menneskers tilgang på vann til irrigasjon, hygiene og drikke. Forskning fra Science Advance viser at allerede nå opplever over fire milliarder mennesker, eller to tredjedeler av verdens befolkning, alvorlig tørke minst én måned i året.

Et intensiv og lite bærekraftig vannforbruk, i tillegg til klimaendringer og utpining av landressurser har forverret denne situasjonen.

Overforbruk av vann

Store deler av jordens vannressurser har gått tapt de siste tiårene: Ifølge FN er én femtedel av verdens grunnvannsressurser er overutnyttet. Overforbruk av vann, tapping av grunnvann og oppdemning av elver har bidratt til ørkenspredning. Klimaendringene forsterker denne tendensen.

Denne negative utviklingen skjer blant annet fordi vann regnes for å være nærmest gratis, og fordi verdens vannressurser anses som en nærmest utømmelig ressurs. Landbruket står for hele 70 prosent av verdens vannforbruk, og nesten halvparten av vannet som brukes i landbruket hentes fra grunnvannskilder. Jordbruk med kunstig vanning er sådan den aller viktigste årsaken til at grunnvannet synker. I løpet av bare femti år har dette ført til en tidobling av tappingen av grunnvannet. Samtidig må overforbruket blant husholdninger og i industri ta en del av skylden for utviklingen.

 

En rekke lang er truet av ørkenspredning og alvorlig tørke.

Tiltak

Et av FNs offisielle tiltak for å forhindre ørkenspredning er planting av skog og trær i tørre område, fordi de holder på vannet i jorda og bevarer jordkvaliteten. Enkelte forsøk på dette i Kina har imidlertid vist seg å ha en motsatt effekt: hvor treplanting har ført til økt press på allerede små vannressurser, siden trærne som har blitt plantet har krevd store mengder vann.

Et av de sikreste og viktigste redskapene i kampen mot ørkenspredning vil derfor være et mindre vannintensivt landbruk, og en større satsing på nytenkende og mer klimasmart matvareproduksjon. 

Somalia er sterkt preget av tørke. Foto: UN Photo / Stuart Price