Tydeligere retning på energi og investeringer

FivasFrontsak, Norske aktører, Vann og sanitær, Vannkraft

Daglig leder i Fivas, Jonas Holmqvist, ber om tydeligere retning for bistanden. Skjermdump: stortinget.no

Høringsinnspill fra Fivas om statsbudsjettet 2018: Fornybar energi, Norfund og Informasjonsstøtten

Se Fivas’ innlegg på høringen [link].

Fivas setter stor pris på at Statsminsteren tok opp jenters tilgang til vann og sanitær under FNs generalforsamling. Vann og sanitær er grunnleggende for alle de andre bærekraftsmålene. Halvparten av alle sykehussenger i verden fylles opp av pasienter som er syke på grunn av urent vann. Allikevel er tilgang på toaletter et tabu. Norge må øke innsatsen som et foregangsland innen dette feltet, både på den internasjonale scenen, og gjennom egen bistand.

Fornybar energi (Kapittel 166, Post 74)

Bistanden til fornybar energi ble vesentlig kuttet etter at Riksrevisjonen kom med omfattende kritikk i 2014. Flere av støtteformene ble sett som lite egnet til å oppnå fattigdomsreduksjon og økning i strømtilgang som var satt som hovedmålene for innsatsen. På bakgrunn av kritikken lovte daværende utenriksminister Børge Brende å komme med en ny strategi for støtten til Fornybar Energi. Kutten i støtten ble senere brukt som en begrunnelse for å ikke utforme en ny strategi for støtten. Nå økes igjen bevilgningene til fornybar energi uten at det er kommet noen strategi som tar et oppgjør med innrettingen som ble kritisert for lav resultatoppnåelse. Vi ser at de samme tiltakene igjen oppskaleres uten noen kritisk refleksjon om virkemidlenes egnethet for fattigdomsreduksjon eller økt tilgang på moderne energi. Vi ber derfor om at Stortinget ber UD publiserer en strategi som tydeliggjør nytenkning og tydeligere fokus på fattigdomsorientering og oppnåelse av bærekraftsmålene.

Merknadsforslag

  • Komiteen ber om at regjeringen utformer en strategi for støtten til fornybar energi. Strategien bør se innsatsen over Kapittel 166 og kapittel 161 i sammenheng.

 

Norfund (Kapittel 161 Næringsutvikling)

Norfund er en av de største mottakerne i bistandsbudsjettet. Tapsavsettningen til Norfund har lenge vært mer enn dobbelt så stor som øvrig bistand til Næringsutvikling. Da det er mange andre faktorer enn direkte utenlands infvesteringer som avgjør mulighetene for vekst i næringslivet er vi glade for at Post 70 næringsutvikling nå er foreslått øket så den nærmer seg bevilgningen til Norfunds tapsavsettning.

Evalueringen av Norfund i 2015 pekte på flere svakheter i Norfunds dokumentasjon av utviklingseffekt. Utenriks- og forsvarskomiteen har også bedt om en tydeliggjøring av utviklingseffekt fra Norfund, uten at organisasjonenes rapportering har svart på denne henstillingen. Vi mener derfor at det er på sin plass med en uavhengig gjennomgang av utviklingsefekt i Norfund som ser nærmere på katalytisk effekt, sannsynliggjøring og dokumentering av utviklingseffekt. For eksempel som en gjennomgang fra Riksrevisjonen.

Merknadsforslag

  • Komiteen ber om at det foreas en uavhengig gjennomgang av (arbeidet med) utviklingseffekt i Norfund. Gjennomgangen må dekke sannsynliggjøring, katalytisk effekt og dokumentasjon av bærekraftige utviklnigseffekter.

 

Informasjonsstøtten (Kapittel 160, post 70 Sivilt samfunn)

Vedrørende informasjonsstøtten anmoder vi om at komiteen:

1)            Fastholder formålet med informasjonsstøtten

2)            Avviser regjeringens forslag om å innføre 10% egenandel fra og med 2018

3)            Fastsetter et beløp som bevilges til informasjonsstøtten og øker dette fra 60 til
80 millioner kroner