Landbruk tapper grunnvannet

FivasFrontsak, Kina, Vann og sanitær

Økologisk landbruk i Boung Phao, Laos. Foto: Asian Development Bank

Martine Kopstad Floeng

Kampen om vannressursene blir stadig mer tilspisset. Klimaendringer, endrede nedbørsmønstre og befolkningsvekst bidrar til økt press på verdens vannressurser. En femtedel av verdens grunnvannsressurser er allerede overutnyttet, og dersom dagens vannforbruk fortsetter å øke i samme tempo vil etterspørselen, ifølge FNs vannrapport, overstige de tilgjengelige vannressursene med over 40 prosent innen 2030.

Hvordan vi skal fortsette å møte behovene til en stadig voksende befolkning uten overforbruk og forurensning av grunnvannet var et av spørsmålene som ble diskutert under gårsdagens paneldiskusjon, som ble arrangert av ForUMs matsikkerhetsgruppe i samarbeid med Norad. 

Fra monokultur til mangfold 

Gårsdagens arrangement presenterte rapporten “From Uniformity to Diversity” fra det internasjonale ekspertpanelet IPES-Food, som tar til orde for et paradigmeskifte i verdens landbrukspolitikk. Rapporten, som er utarbeidet av noen av de fremste forskerne i verden, taler for at dagens industrielle landbruk ikke er bærekraftig. Desmond McNeill, som er medlem av ekspertpanelet IPES-Food, åpnet paneldiskusjonen med å fortelle om nødvendigheten med fundamentale endringer i verdens matproduksjon dersom man skal fø en voksende befolkning og samtidig bevare biologisk mangfold, og vannressurser.   

Vannforbruk i landbruket

Landbruket står for hele 70 prosent av verdens vannforbruk, og nesten halvparten av vannet som brukes i landbruket hentes fra grunnvannskilder. I løpet av bare femti år, har dette ført til en tidobling av tapping av grunnvann. For mange betyr vannmangelen at de ikke får tilstrekkelig drikkevann, for andre betyr det at de må bore enda dypere for å skaffe vann til irrigasjon.

Vi synker

En rekke land har ikke klart å forvalte sine grunnvannsressurser på en bærekraftig måte. En studie utført av tidsskriftet Remote Sensing viser at Beijing synker med 12 cm i året som følge av overforbruk av grunnvannet. Bangkok likeså. Studiet tegner opp en enda mørkere bilde av Mexico City og Jakarta: som begge synker med hele 28 cm i året. Studier av vannkvaliteten i eksempelvis Kina er like alarmerende: det er anslått at hele 60 prosent av grunnvannet er så forurenset at det ikke kan drikkes. I Saudi Arabia, hvor 80 prosent av grunnvannet allerede er tappet, har myndighetene valgt å fase ut den vannintensive hveteproduksjon som følge av vannmangelen i landet. Reduksjonen av antall industrielle gårder er et annet bevisst steg i retning mot et mindre vannkrevende jordbruk.

Mindre vannintensivt

I Saudi Arabia har man siden 2007 i stadig større grad vendt blikket mot økologisk landbruk, som er langt mindre vannintensivt og mer skånsomt mot miljøet. Det industrielle landbrukets bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel utgjør en fare for verdens vannressurser. Intensiveringen av landbruket har ført til forurensning av vassdrag og grunnvann, og ødeleggelse av drikkevannskilder. – Dette er en av mange negative eksternaliteter som dagens jordbruk ikke tar innover seg, sa Eivinn Fjellhammer fra AgriAnalyse under gårsdagens debatt. 

Ved å bevege seg bort fra den dominerende monokulturen vil man kunne redusere presset på miljø, grunnvann og biologisk mangfold, skal man tro ekspertpanelet bak IPES-Food rapporten. Småskala, økologisk landbruk vil kunne gagne biologisk mangfold samtidig som det bremser overforbruket av vannressurser.