Megadammer som fattigdomsoppskrift

FivasInternasjonale aktører, Vannkraft, Verdensbanken

Anette Tjomsland

IDA (International Development Agency) er den delen av Verdensbanken som driver med bistand. Hvert tredje år møtes donorene for å evaluere og revidere strategien. IDA finansieres i stor grad av de rikere medlemslandene i Verdensbanken, deriblandt Norge. I 2013 er det igjen tid for strategiutforming, og donorløfter om nye penger for den kommende treårsperioden. Forhandlingene startet i Paris 21. og 22 mars.

IDA har noen utvalgte fokusområder, og Regional Transformational Projects (RTP) var foreslått som special theme denne gangen. Et bakgrunnsnotat fra IDA fremhever hovedsakelig vannkraftprosjekter og kraftnett. Det store og omstridte prosjektet Inga 3 i Kongo, og tvilsomme prosjekter på Zambezi river er blandt de største foreslåtte prosjektene. Slike regionale infrastrukturprosjekter er designet for å imøtekomme elektrisitetsbehovet til gruveselskaper og urbane byer i rikere land, med et håp om at noe skal “trikle down” til de fattige.

Urettferdig fordeling

Storesøstrene til Inga 3 heter Inga 1 og 2. Begge to er illustrerende eksempel på damprosjekter som ikke bidrar til en rettferdig fordeling av godene. Multilatterale utviklingsbanker har de siste 40 årene investert flere milliarder dollar i konstruksjon og rehabilitering av disse dammene og det tilhørende distribusjonsnettet. Likevel har bare 9% av Kongos befolkning tilgang til energi. Situasjonen er det samme i Zambia og Zimbabwe, hvor Verdensbanken finansierer den store Karibadammen på Zambezielven.

Spenner bein på egen agenda

Flere tiårs erfaring har vist at store transformerende damprosjekter ikke når de fattigste. Verdensbankens overordnede agenda for IDAs kommende treårsperiode er å oppnå maksimert utviklingseffekt. Inklusiv vekst, likestilling, og klimarobuste løsninger er viktige temaområder i denne ambisjonen. Megaprosjekter som forbigår de fattige vil slå beina under alle disse faktorene. Nylig sendte International Rivers (IR) et brev til myndighetene i USA med budskap om at store damprosjekter fører til økte forskjeller, er lite klimarobuste og forverrer kvinners hverdag. IR anbefaler at IDA heller satser på desentraliserte fornybare energikilder, som sol, vind og småskala vannkraft.

FIVAS ber Norge ta avstand

Norge har jobbet for å fremme kvinners rettigheter og inklusiv vekst som fokus i IDA. FIVAS har i et møte med Utenriksdepartementet rettet kritikk mot RTP, og oppfordret Norge til å bruke sin posisjon i forhandlingene til å markere avstand fra dette fokusområdet. I en dialog på twitter har utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås lovet å ta opp inklusiv vekst i prosjekter med Verdensbanken.

Foreløpig tilsidesatt

I første forhandlingsrunde ble RTP tilsidesatt som spesialtema etter påtrykk fra donorland. Etter hva FIVAS erfarer skal argumentasjonen ha vært at det kan utgjøre en risiko å ha for mange fokusområer, da viktige temaområder som inkluderende vekst risikerer å bli satt på sidelinjen. Det er likevel en stor fare for at RTP-prosjekter blir gjennomført med IDA midler, selv om det strategiske fokuset ligger et annet sted. Flere utviklingsland presser nå på for å beholde RTP som spesialtema.