Synes du vern av vannressurser er viktig?

  • Har du lyst til å jobbe for at alle mennesker skal få tilgang til rent vann og gode sanitærforhold?
  • For at mennesker skal bli hørt når investorer planlegger å bygge et kraftverk i nærheten av der de bor?
  • Er du opptatt av at vannkilder og hav ikke skal forsøples og forurenses?
  • Frykter du konsekvensene av de raskt eskalerende klimaendringene?

Dette er bare noen av de viktige temaene FIVAS arbeider med. Tilgang til rent vann er livsnødvendig, som drikke for folk og dyr, og viktig for alle næringer som for eksempel fiske, jordbruk, energi og industri.

Dette erkjennes også i FNs bærekraftmål nummer 6 som har som mål at alle mennesker skal ha tilgang til rent vann og gode sanitær og hygiene forhold innen 2030. Det legges spesielt fokus å sikre trygg og tilstrekkelig tilgang for kvinner, jenter og sårbare grupper.

FIVAS har en dobbeltrolle i kampen for å redde vannkildene enten de er i form av grunnvann, myrer, elver, breer eller innsjøer. Arbeider proaktivt for at vannet skal kunne nyttes uten at kildene ødelegges. Vi har også en «vaktbikkje» funksjon for å sikre sårbare gruppers rettigheter og at de blir hørt når bruken av vann diskuteres.

FIVAS systematiserer data og gjør rapporter og dokumenter på vannrelaterte problemstillinger knyttet til landrettigheter lett tilgjengelig.

FIVAS dokumenterer «beste praksis» ved vannkraftutbygging.

FIVAS deltar i samfunnsdebatten på bistandsrelaterte problemstillinger knyttet til rettigheter, finansiering og policy-utvikling innen bistanden.

FIVAS deltar i vannrelaterte prosesser gjennom nettverk med lokalt berørte, sivilt samfunn, næringsliv og offentlige aktører.

FIVAS setter spesielt fokus på fattige og sårbare grupper som krever sine rettigheter.

Synes du disse sakene er spennende og viktige, kontakt FIVAS på fivas@fivas.org for mer informasjon om hvordan du kan engasjere deg.