Å rense eller ikke rense?

FivasFrontsak, Vann og sanitær

Foto: Imal Hashemi/ Taimani Films / World Bank

Oda Melina Sæthren Joramo, frivillig i Fivas

Det er ikke lenger det store spørsmålet. For den økonomiske gevinsten ved å rense avløpsvann er så stor at det finnes få argumenter for å la ubehandlet kloakkvann flyte fritt.

En selvfølge

For nordmenn er det en selvfølge at kloakken renses. Slik er det ikke for alle: 1,8 milliarder mennesker avhenger av drikkevannskilder som er forurenset av skittent kloakkvann. Dette er skadelig for miljøet, folkehelsen og den økonomiske produktiviteten.

UNEP konkluderer i sin rapport om avløpsvann med at den samlede gevinsten ved å rense overstiger kostnaden: det finnes ikke lenger noen unnskyldning for at ubehandlet avløpsvann dumpes i verdens vassdrag. Den totale kostnaden ved å la ubehandlet avløpsvann flyte fritt, kan grovt kalkuleres ved å se på kostnadene forbundet med menneskers helse, samfunnets produktivitet og miljøpåvirkningene.

Helserisiko

At ubehandlet avløpsvann kan føre til økt risiko for sykdommer dersom det blander seg med drikke- og badevannet, er allment kjent. At mennesker kan innta avløpsvann via matvarekjeden er derimot mindre kjent. Vanning i landbruket med ubehandlet avløpsvann viser seg å utgjøre en større sykdomsrisiko enn tidligere antatt: gjennom skadelige kjemikalier og tungmetaller i maten og økt helserisiko forbundet med arbeidet i landbruket. Mens avløpsvann fra husholdninger i større grad fører til feber, diaré, såre hender og ben for de utsatte, har industrielt avløpsvann mer alvorlige konsekvenser. I Kina har det blitt rapportert om 100 prosent økning av både kreft og medfødte misdannelser i områder utsatt for industrielt avløpsvann.  Dette er faktorer som fører til høye helsekostnader for et samfunn.

Mer enn vond lukt

Miljøeffektene er mange. Ved siden av de helt åpenbare, som vond lukt og økte utslipp av drivhusgasser, er det marine økosystemet spesielt utsatt for forurenset vann. Avløpsvann viser seg å redusere det biologiske mangfoldet, ødelegge det marine landskapet og føre til reduserte reproduksjonsmuligheter. Kostnadene er høye, og i noen tilfeller irreversible: tap av arter eller ødeleggelse av økosystemer får så store konsekvenser at det vanskelig lar seg verdsette.

Pengene skylles ut

Ved bruk av forurenset vann i landbruket risikerer man å påvirke den økonomiske produktiviteten. Kjemikalier i vannet kan ha negativ effekt på produktiviteten gjennom minskende avlinger og redusert markedsverdi på matvarene. Effekten ubehandlet avløpsvann har på folks helse vil også påvirke produktiviteten, fordi syke mennesker rett og slett jobber mindre. Kostnadene som følge av redusert produktivitet er vanskelige å måle fordi en markedsverdi ikke eksisterer.

Alt dette kunne vært unngått om man renset vannet, noe som betyr at den potensielle gevinsten, i form av forhindrede kostnader, er høy.

Betydelige gevinster

Å rense avløpsvann på en tilfredsstillende måte koster naturligvis penger: Det krever anlegg som effektivt samler og renser avløpsvannet. Anleggene krever kontinuerlige utgifter til drift, vedlikehold og rehabilitering, og er således ingen engangsinvestering. Men ved siden av disse kostnadene er det knyttet mange fordeler til behandling av avløpsvann. Ikke bare som unngåtte kostnader, men også i form av økt vanntilbud.

Avløpsvannet kan direkte brukes av de som produserer det. En bedrift kan selv rense vannet de bruker i produksjonen slik at det passer deres behov, og på denne måten å ta i bruk det samme vannet om og om igjen. Urin og avføring egner seg ekstremt godt som gjødsel, brukt på riktig måte kan akkurat avløpsvann fra kloakken være en verdifull ressurs for bønder over hele verden.

Spesielt positivt er gjenbruk av avløpsvann fordi det øker tilbudet på vann som er uavhengig av klimatiske forhold som regn. For lokalsamfunn, bedrifter og bønder kan dette bety større kontroll over vannressursene. Dette vil kunne gjøre et samfunn bedre rustet mot perioder med tørke og økte temperaturer. Et hvert prosjekt vil også ha påfølgende eksterne virkninger, som økt kvalitet på allerede eksisterende vannressurser, økte eiendomspriser, og ytterligere reduksjon i utslipp av drivhusgasser.

Eksterne virkninger er vanskelig å tallfeste fordi de som regel ikke er av en monetær karakter og det er stor usikkerhet knyttet til verdisetting av slike effekter. Men studier viser at dersom man på en god måte hadde klart å verdsette alle de eksterne fordelene vil det alltid være lønnsomt å rense avløpsvann.

Stadig viktigere

Det kan virke som det er en utelukkende god idé å behandle avløpsvann. Den totale gevinsten av å rense er klart høyere enn både kostnadene ved å rense og ved ikke å rense. Effekten på miljøet utgjør den største andelen av gevinsten, men med en kontinuerlig økende befolkning vil helseeffektene i tiden fremover bidra til stadig større gevinst.