Norsk energi- og klimainitiativ

10.-11. oktober inviterte den norske regjeringen til den globale konferansen ”Energy for All: financing access for the poor”, i Oslo, hvor Norge lanserte sitt nye energi- og klimainitiativ (Energy+). FNs generalsekretær Ban Ki-Moon gjestet konferansen som samlet representanter fra offentlig og privat sektor i over 60 land.

Energi for alle innen 2030

Energy+ er et internasjonalt initiativ for å sikre tilgang til energi for alle innen 2030. Statsminister Jens Stoltenberg sier at energi- og klimainitiativet er inspirert av Norges velkjente skog- og klimainitiativ, REDD+, hvor opp til 3 billioner offentlige bistandskroner skal finansiere bevaringen av regnskog i en rekke land. Energy+ søker derimot å oppnå en offentlig-privat finansiering. Næringslivet er dermed tiltenkt en svært sentral rolle i implementeringen, herunder også norske energileverandører. FIVAS var tilstede på konferansen og lanseringen.
– FIVAS mener at Energy+ er et spennende initiativ. Det er svært velkomment at de 2,6 milliarder mennesker i verden som ikke har tilgang til moderne energitjenester har kommet i fokus. Men det gjenstår å se i hvilken grad satsingen vil nå disse menneskene og ikke kun bidra til økt antall megawatt, sier Jonas Ådnøy Holmqvist, daglig leder i FIVAS.

Vannkraft i Norges energi- og klimainitiativ

Energi- og klimainitiativet dreier seg om energieffektivitet og alle typer fornybare energikilder, inklusive vannkraft. Norad, OED, NVE og Norfund er nå i gang med å utarbeide anbefalinger om etiske retningslinjer for Norges investeringer i vannkraft. FIVAS har nylig deltatt i de innledende rundene av en energidialog mellom norske myndigheter, energiselskap og miljø- og utviklingsorganisasjoner. Dialogens hensikt har vært å oppnå større enighet om hva bærekraftig energiutbygging innebærer, først og fremst i forhold til vannkraft.
– Som en oppfølging av Stortingsmelding nr 14, s 47, (2010-2011) Mot en grønnere utvikling, holder vi på å utarbeide anbefalinger om hvilke retningslinjer som bør anvendes for vannkraft finansiert med norske offentlige midler. Vi baserer oss blant annet på energidialogen, World Commission of Dams og andre internasjonale retningslinjer. Vi prøver å dra ut det beste fra forskjellige anbefalinger. Et siktemål er å kunne skrelle unna de dårligste vannkraftprosjektene, sier Terje Kronen, som jobber med Norges energi- og klimainitiativ.
– FIVAS følger spent med på dette og håper at det kommer tydelige krav til deltagende prosesser og miljøhensyn, sier Ådnøy Holmqvist.

Dialog med norske NGOer

Onsdag 2.11 ble Norske NGOer invitert til Utenriksdepartementet for å få en oppdatering på prosjektets status og diskutere hvordan NGOene kan engasjeres som partnere.

Utviklingen av Energy + er foreløpig i en tidlig fase, og UD uttrykker et tydelig ønske om en bred dialog med utenriksstasjoner, partnerland, sivilt samfunn i Norge, Norad og Miljøverndepartementet. Så langt har 30 partnere tilsluttet seg initiativet, bestående av aktører fra privat sektor, sivilt samfunn, giverlandsgrupper og partnerland.

Organisasjonene som var tilstede på møtet var positive til intensjonen bak initiativet, men uttrykte bekymring for hvordan prosjektet skal sikre lokal deltakelse og forankring. Det ble diskutert hvordan sivilsamfunnsorganisasjonene i Norge kan bidra til å sikre dette via sine partnere.

Initiativet vil belønne økt tilgang til energi og reduserte klimagassutslipp. Det ble stilt spørsmål ved hvordan det skal måles at energitilgangen faktisk når dem som trenger det mest. Prosjektets uttalte mål om å utløse private investeringer, er utfordrende å forene med det faktum at flesteparten av de 1,5 millionene som mangler energitilgang er fattige mennesker, uten kjøpekraft. Mange bor også på landsbygda i områder med manglende infrastruktur, hvor det er svært utfordrende å bygge ut – og samtidig tjene penger.