Kambodsjanske lokalsamfunn blir ikke hørt

Jostein Berger Meisdalen og Andrew Preston

Ifølge rapporten, som er utgitt av ”The Rivers Coalition in Cambodia” har det vietnamesiske selskapet som har gjennomført mulighetsstudien for dammen ikke engang oppfylt minimumskravet til medvirkning. Det har ikke vært gjennomført noen medvirkningsprosess med befolkningen verken nedstrøms eller oppstrøms for selve reservoaret, og de berørte som bor i det fremtidige reservoaret har ikke blitt gitt tilstrekkelig informasjon om dammens virkninger. Den planlagte dammen skal bli 75 meter høy og reservoaret vil oversvømme 300 km² land. Dette gjør at 5000 mennesker må flytte.

Problemer med vannkraftutbygginger på Sesan-elven er ikke noe nytt. Siden 1996 da utbygging av Yali Falls-demningen ble påbegynt på den vietnamesiske siden av Sesan-elven har landsbybeboere nedstrøms i Kambodsja stadig blitt overrasket av plutselig høyere og lavere vannføring i elven. I tillegg til at et titalls mennesker har mistet livet på grunn av den ujevne vannføringen forårsaket av damoperasjoner oppstrøms, har utbygging av vannkraftprosjekter også ført til økt erosjon, dårlig vannkvalitet, redusert fiskebestand og tapte livsgrunnlag. Over 3.500 berørte mennesker har allerede måtte flytte fra sine landsbyer langs elven på grunn av dette.

Den siste rapporten som viser at vannkraftreguleringer av elven Sesan med stor sannsynlighet har ført til dårligere vannkvalitet nedstrøms i elvesystemet kommer fra norske forskere tilknyttet det internasjonale STRIVER-prosjektet . Lokalbefolkningen har lenge klaget over økte helseproblemer, spesielt i tørrperioden, i forbindelse med kontakt med elvevannet. Elven er den viktigste drikkevannskilden for lokalbefolkningen i provinsen Ratanakiri nordøst i Kambodsja.

STRIVER-prosjektet har analysert vannkvaliteten i Sesan-elven i tørrperioden og bekreftet forekomster av cyanobakterier (blågrønnalger), og dessuten funnet konsentrasjoner av cyanotoxinet microcystin som langt overskrider WHOs grenseverdier for tjenlig drikkevann. Tilsvarende funn kunne imidlertid ikke observeres i vannprøver fra de lokale sidevassdragene. Dette kan indikere at cyanobakterier og cyanotoxiner har ett opphav i mer stille vann oppstrøms, for eksempel i kraftmagasinene i Vietnam.

Fem vannkraftprosjekter er under planlegging på Sesan-elven med en forventet kapasitet på 818 MW. Manglende hensyn til nedstrømskonsekvenser har vært en rød tråd gjennom hele utbyggingsperioden på elven. Den nasjonale vannkraftplanen for Vietnam, tilsvarende Norges Samlet plan for vassdrag, skulle legge fram en plan for utviklingen av kraftsektoren i Vietnam med spesielt fokus på vannkraft. Planen ble utarbeidet av norske og svenske konsulentfirmaer (Norplan og SWECO Grøner) fra 1999 til 2008 og var finansiert av Norad og svenske SIDA, men tok i altfor liten grad hensyn til nedstrømskonsekvenser av utbygginger i Vietnam.

Det var ikke før i 2003 at de første miljøkonsekvensanalysene for nedstrømsområder i Kambodsja ble bestilt, og ikke før i 2007 at den første konsultasjonen med berørte lokalsamfunn i Kambodsja ble avholdt, men da var flere nye vannkraftprosjekter allerede kommet godt i gang. Dessverre virker det som om Sesan II-prosjektet føyer seg inn i den langvarige og negative utviklingen som har skjedd langs Sesans elvebredder, noe som også norske aktører gjennom den nasjonale vannkraftplanen for Vietnam bærer en betydelig del av ansvaret for.