Guatemala i skyggen av fortiden

24. august i 2012 publiserte Den interamerikanske menneskerettskommisjonen (IACHR) en pressemelding hvor de uttrykte dyp bekymring etter et angrep på to unge guatemalanske gutter på 9 og 13 år. Guttene ble skutt dagen før, 23. august, i landsbyen Monte Olivo ved elven Rio Dolores i Alta Verapaz av en ansatt ved vannkraftverket Santa Rita. Guttene døde dagen etter av skadene. Guttene var sønner av en landsbyleder som var i møte med IACHR samme dag.

Motsetninger som oppstår i forbindelse med utbygginger og at næringslivsaktører involverer seg i lokalsamfunn i Guatemala resulterer ofte i alvorlige konflikter. Eksempelet over er bare et av mange. Mistroen i det guatemalanske samfunnet er sterk og vold og dødsfall er en del av den politiske hverdagen. Det er store økonomiske forskjeller i Guatemala og det går tydelige skillelinjer mellom sentrum og periferi. Samtidig har Guatemala et uttalt ønske om å bygge ut vannkraft for å kunne gi alle tilgang til elektrisitet.

Denne rapporten undersøker sammenhengen mellom elektrifisering og utvikling i Guatemala. Vannkraftteknologi og -know how er en viktig eksportartikkel for Norge og et tydelig fokus i norsk bistand. Norske utviklingsministre har løftet fornybar energi og vannkraft på den internasjonale agendaen. Refrenget er at «elektrisitet skaper arbeidsplasser». At økt produksjon av elektrisitet gir utvikling ser ut til å være en gyllen standard.

I denne rapporten legger vi an til en bredere diskusjon av elektrifisering. Fivas har tidligere advart norske næringsaktører mot å operere i Guatemala uten en tilstrekkelig analyse av konteksten de opererer i. I Guatemala, som i mange andre utviklingsland hvor utbygging av vannkraft er aktuelt, er de politiske konfliktene dyptgående og ofte er byråkrati og implementering av lovverk langt fra optimal.

Første kapittel i rapporten tar for seg den sosiopolitiske konteksten i Guatemala. Naturressurser, økonomi og kultur er tett sammenvevd i det guatemalanske samfunnet, både gjennom urfolks hevd på naturressurser og gjennom statens utvinning av de samme ressursene. Andre kapittel beskriver hvordan vannkraft er en del av politiske landskapet i Guatemala. Et eksempel er massakren ved utbyggingen av Chixoy-dammen som fortsatt er en viktig del av urfolks bevissthet. I tredje kapittel ser vi nærmere på organiseringen av den guatemalanske elektrisitetssektoren og hvordan elektrisitetsmarkedet virker for de guatemalanske forbrukerne.

Kapittel fire beskriver Guatemalas ambisjoner om regionalt kraftsamarbeid. Kapittel fem handler om konflikter knyttet til vannkraftutbygginger i Guatemala og vi får historien om hendelsesforløpet i Rio Dolores og en beskrivelse av konfliktene knyttet til Hidro Santa Cruz, et selskap Norfund er involvert i. Kapittel seks diskuterer hvordan det politiske landskapet i Guatemala henger sammen med ulike oppfatninger av utvikling og trekker opp linjer for en utvikling som også urfolk kan se som positiv.

Guatemala er et unikt land med en spesiell historie, men vi håper likevel med denne rapporten å kunne si noe om forutsetninger for utvikling som er relevant i flere sammenhenger. Urfolksspørsmål, samfunn som er preget av tidligere konflikter og store klasseforskjeller er alle elementer som en kan finne igjen mange andre steder.

Les hele rapporten her.