Under lupen: Vannmangel i La Providencia

FivasFrontsak, Gruvedrift

Fjerde avsnitt: Gjennom høsten og vinteren vil Fivas følge personer som er berørt av Latin-Amerikas største kullgruve, Cerrejón. Gruven er omstridt, og Oljefondets eierskap i gruven har fått Fivas til å dra til Colombia for å snakke med de berørte.

Tora Toreng, nestleder i Fivas

Demonstrerer mot vannmangel

La Providencia er et Wayuu-reservat i det sørlige La Guajira. Reservatet har utsikt til de enorme jordveggene som omringer det åpne gruveområdet. Mens vi er i Providencia kjenner vi drønnet av eksplosjoner og ser enorme støvskyer spre seg utover himmelen fra gruveområdet. Cerrejón er et åpent dagbrudd, og gruven sprenger seg nedover i jorda for å finne fram til kullet.

Vi besøker reservatet mens innbyggerne holder en demonstrasjon mot Cerrejón. Demonstrasjonen går ut på at de blokkerer veien i reservatet for alle uvedkomne, særlig Cerrejón-representanter. Innbyggerne har demonstrert i en uke.

Vi blir tilbudt tinto fra en trekopp og slår av en prat med demonstrantene i hengekøyene som henger i skyggen ved siden av den blokkerte veien. Etter at Cerrejón hadde en brutal konfrontasjon mot demonstranter som blokkerte toglinjen som transporterer kull fra gruven til kysten tidligere i år, er Wayuuene redde. De begrenser seg til å demonstrere inne i eget reservat. Denne gangen protesterer de mot at vannforsyningen ikke har kommet på to uker. Cerrejón deler ut vann til mange berørte befolkninger rundt gruven, men leveransen er ujevn og uberegnelig. Vannleveransen skal kompensere for forurensningen av vannkildene i området.

José sitt vann-innkjøp. Foto: Andrés Pardo / Fivas

Vi besøker flere familier i La Providencia. José kommer kjørende fra byen med vann til familien. Bak huset har de en tom vanntank. Byrådet har lagt en vannledning fra Rio Ranchería til en felles vanntank inne på reservatet. Fra tanken går vannet i ledninger til de ulike familienes tanker. Vannet er forurenset og kan ikke drikkes, men hjelper til oppvask, klesvask, og avløpsvann. Familien forteller at Cerrejón dumper farlig avfall i elva som har ledet til fiskedød. Før var vannet i Río Ranchería samfunnets drikkevann.

Fellespumpa er ødelagt og byrådet har ikke reparert den. Det har gått tre måneder. Når vannleveransene fra Cerrejón i tillegg uteblir er situasjonen prekær. José kjøper små porsjonsposer med vann – 2,5 dl – i plast. Eldstedattera kommer hjem fra skolen og har vondt i hodet. Hun vet hun burde drikke mer vann, men vet også hvor mye vannet koster familien. Man kan ikke snakke om vann i La Providencia uten å snakke om forurensning, korrupsjon og fattigdom; vannproblematikken påvirker alle sidene av livet.

 

Familiens vanntank har vært tom i tre måneder. Foto: Andrés Pardo / Fivas

 

**
La Providencia es una reserva Wayuu en el sur de La Guajira. Ésta tiene una vista a las enormes paredes de tierra que rodean el área de minería de cielo abierto del Cerrejón, donde se hacen explosiones debajo de la tierra para encontrar carbón. Mientras que estábamos en La Providencia, oímos explosiones y vimos grandes nubes de polvo que se extendían por el cielo desde el área minera.

Visitamos la reserva durante una protesta contra Cerrejón. Los manifestantes bloquearon la carretera de la reserva para todas las personas no deseadas, especialmente los representantes de la empresa minera. Los residentes han protestado durante una semana.

 Nos ofrecen tinto en una totuma y hablamos con los manifestantes en las hamacas que están colgadas bajo la sombra, al lado de la carretera bloqueada. Los Wayuus tienen miedo, porque Cerrejón tuvo una confrontación brutal con los manifestantes que bloquearon la línea del tren que llevaba carbón de la mina a la costa. Esto ocurrió a los principios del año. Los Wayuus sólo protestarán dentro de su santuario. Esta vez protestan porque el suministro de agua no ha llegado por dos semanas. Cerrejón distribuye agua a poblaciones afectadas alrededor de la mina, pero la entrega es irregular y errática. El suministro de agua debe compensar la contaminación de las fuentes de hídricas del área.

 Visitamos más familias en La Providencia. José está volviendo de la ciudad con agua para sus familiares. Detrás de la casa tienen un tanque de agua vacío. El gobierno de la ciudad ha puesto un ducto desde el río Ranchería hasta un tanque común dentro de la reserva. Hay una tubería que lleva el liquido vital desde éste a los tanques de las otras familias. El agua está contaminada y no se puede beber, pero se usa para lavar platos, lavandería y alcantarillado. La familia dice que Cerrejón arroja residuos peligrosos en el río, y que esto ha causado la muerte de peces. Anteriormente, el agua en el río Ranchería era el agua potable de la comunidad.

 La bomba común se ha roto y el gobierno de la ciudad no la ha arreglado.  Han pasado tres meses. Cuando los suministros de agua de Cerrejón también fallan, la situación es grave. José compra pequeñas bolsas plásticas de agua (2,5 dl). La hija mayor llega a casa después de la escuela y tiene dolor de cabeza. Ella sabe que debe beber más agua, pero también sabe cuánto ésta le cuesta a la familia. No se puede hablar de agua en La Providencia sin hablar de contaminación, corrupción y pobreza: el problema de agua afecta a todos los aspectos de la vida.

Traduccion: Embla Husby Jørgensen y Andrés Pardo