Vannkraft for «every dime»

Jarand Ullestad

FIVAS deltok på konferansen «Hydropower for Sustainable Development», som fant sted i Addis Ababa i Etiopia 31. mars og 1. april. Konferansen var et samarbeid mellom etiopiske myndigheter og blant andre Den afrikanske union, FN og den internasjonale vannkraftsorganisasjonen (IHA).

Konferansen ble arrangert på et tidspunkt der Etiopia er i gang med en storstilt plan om å femdoble sin produksjonskapasitet av elektrisitet i løpet av noen få år, fra 2 000 MW til omlag 10 000 MW. I denne planen utgjør to kontroversielle damprosjekter hoveddelen. Det største prosjektet, omtalt som Millennium Dam, ble annonsert under konferansen og vil demme opp Nilen 20-40 km fra grensen til Sudan. De sosiale og miljømessige konsekvensene av prosjektet er foreløpig ukjente, men prosjektet, som alene skal generere 5 250 MW, vil få store følger for elvas vannføring og by på regionale utfordringer.

Egypt reagerer

Egypt har reagert kraftig på planene, og refererer til en avtale fra 1929 som gir landet, sammen med Sudan, retten til mesteparten av vannet fra Nilen. Etiopia på sin side mener at avtalen ikke er gyldig, og har lenge jobbet for en ny avtale gjennom samarbeidsorganet Nile Basin Initiative, hvor alle berørte stater har en lik stemme. Stemningen mellom de to landene er likevel en annen enn under Mubarak, og de har begge kommet med positive signaler de siste ukene.

Statsminister Zenawi uttalte i konferansens åpningstale at Etiopia aldri vil stoppe sine planer på grunn av mangel på ekstern støtte. Han uttalte også at landet er så overbevist om rettferdigheten, styrken og rasjonaliteten i argumentene, og så overbevist om rollen vannkraft spiller for fattigdomsreduksjon, at de vil bruke «every ounce of our strength, every dime of money that we can save to complete our programme.» Samtidig forsikret han at prosjektene ikke vil redusere vannføringen til Egypt, men heller øke den.

Usikkert investeringsklima

Store deler av Etiopia ligger på over 2000 moh., og landet blir regnet som et av Afrikas «vanntårn», med kontinentets nest største potensial for vannkraftsutbygging. Allikevel har norske aktører, også innenfor bistandssektoren, foreløpig stilt seg lunkne til investeringer. Det er flere usikkerhetsmomenter knyttet til norsk utviklingssamarbeid med Etiopia, blant annet på grunn av høy korrupsjonsfare, liten pressefrihet, og påstander om forfølgelse av politisk opposisjon og sivilsamfunn.