Malaysia – bakgrunnsartikkel

I den malaysiske delstaten Sarawak er det planlagt om å bygge ut tjue dammer innen år 2020 som del av Sarawak Corridor for Renewable Energy (SCORE). Damprosjektet skal tilsammen ha en installert kapasitet på 20 000 MW. Arbeidet har vært ledet av det regionale selskapet Sarawak Energy Berhad, hvor norske Torstein Dale Sjøtveit har sittet som direktør fra 2009 og fram til november 2016. Selskapet har undertegnet en rekke kontrakter med NorPower, som er et underselskap av Norconsult.

Bakun-utbyggingen

Bakun-utbyggingen i  Sarawak har vært under planlegging siden tidlig 1980-tallet, men har ved flere anledninger blitt skrinlagt på grunn av finansieringsproblemer. I 2001 var prosjektet gjenopptatt og i 2011 stod kjempedammen ferdigbygd. Bakun, som skal kunne produsere inntil 2400 MW, har ført til tvangsflytting av 10 000 urfolk og har oversvømt 700 kvadratkilometer med skog og jordbruksland i Sarawak, som er en av to malaysiske delstater som ligger på Borneo.

En av hovedgrunnene til at Bakun-utbyggjinga har vært kritisert, er de store inntektene selskapet tilhørende den nære familien til Abdul Taib Mahmoud, øverste politiske leder i Sarawak, har tjent på den. Transparency International har kalt utbyggingen for et «korrupsjonsmonument». Og Sarawak Energy Berhad ser og ut til å tjene på det nære slektskapet til Mahmoud. Styrelederen i selskapet er Hamed Sepawi, fetteren hans. Sepawi har interesser i minst 84 ulike selskap i Malaysia og er blant annet direktør i Ta Ann, et selskap som driver med hogging av urskog i Tasmania og som har fått tillatelse til utbyggingen av 675 000 hektar plantasjer uten offentlig anbudsrunde.

Murum-utbyggingen

Murum er den første dammen Sarawak Energy Berhad bygde ut som del av SCORE. Den stod ferdig høsten 2013 og har ført til at 1500 urfolk, hovedsaklig fra Penan-folket, har blitt tvangsflyttet fra sine opprinnelige områder. Sarawak Energy Berhad satt i gang konsekvensutredning for miljø og sosial påvirkning før etter at arbeidet med dammen var iverksatt, og rapporten som til slutt kom er ikke gjort offentlig tilgjengelig. Prosjektet har ført til en rekke brudd på urfolk sine menneskerettigheter. De har måttet forhandle om kompensasjon og prinsipp for deres tvangsflytting uten tilstrekkelig informasjon om hvilken innvirkning dammen vil ha og uten uavhengig juridisk og teknisk bistand.

Baram-utbyggingen

Sarawak Energy Berhad ønsker nå å bygge ut en dam på Baram-elva. Prosjektet vil tvangsflytte 20 000 urfolk og oversvømme et område på 388 kvadratkilometer. Baram-dammen er ikke formelt godkjent av sarawiske myndigheter, heller ikke er en konsekvensutredning for miljø og sosial innvirkning ferdiggjort.

Bygging av veier opp til damområdet er riktignok satt i gang. Urfolk fra en rekke landsbyer som vil enten være oversvømt eller sterkt påvirket av damutbyggingen har satt opp en blokade for å hindre utbyggingsarbeidet. I juli i 2013 kansellerte delstatsregjeringen retten urfolk har til landet de bor på i Baram-området. Ministeriet for ressursplanlegging og miljø annonserte at native customary rights er annullert for området berørt av Baram-utbyggingen. Denne loven er grunnfelt i grunnloven, men har gjennom et avisoppslag blitt satt til side.