Klimagassutslipp fra vannkraftreservoarer

Jonas Ådnøy Holmqvist

Klimagassutslipp fra dammer i tropiske områder er lite kjent ved vannkraftutbygginger. Mens man har god forståelse for hvordan kliamgasser dannes i reservoarer har man lite kunnskap om hvorfor det er store forskjeller mellom utslipp fra reservoarer. Nylig viste en studie gjengitt i Asia Times av Nam Theun 2 i Laos at utslippene derfra var vesentlig høyere enn anslått i prosjektets miljøstudie.
Utslippene fra Nam Theun 2 kan være så mye som en million tonn CO2 og metan per år. Det gir utslipp langt høyere enn et gasskraftverk med tilsvarende strømproduksjon. Nam Theun er et av verdensbankens prestisjeprosjekt og var støttet av Norge gjennom utlånsgarantier fra GIEK.
Fearnside og Pueyo er to forskere som hevder at klimagassutslipp fra store dammer i tropiske områder er underestimert, og at utslippene kan overstige utslipp fra forbrenning av fossilt brensel som kull, olje og gass. I en artikkel i Nature Climate Change trekker forskerne frem at bygging av dammer øker betydelig i tropiske områder slik som I Brasil, Peru og andre land i Amazonas. I følge forfatterne slipper tropiske dammer ut mer klimagassutslipp enn dammer andre steder.

Klimagassutslipp fra kunstige dammer

Forskerne Fearnside og Pueyro skriver at reservoarer og kunstige dammer gjerne har to typer direkte utslipp av klimagasser, utslipp fra vannoverflaten og utslipp fra det vannet som går gjennom turbinene (nedstrømsutslipp). I tillegg er det utslipp av klimagasser som en konsekvens av oversvømmelse av områder rundt dammene fra trær og planter som råtner og utslipp av karbon lagret i jorda. Når utslipp fra kunstige dammer beregnes er ofte bare utslipp fra vannoverflaten med i beregningene, og ikke nedstrømsutslipp. Det er mye diskusjon om nedstrømsutslipp fra kunstige dammer internasjonalt, forfatterne i denne artikkelen skriver at spesielt i Brasil og Fransk Guyana er det målt høye utslipp av klimagasser, spesielt metan. Metan er en betydelig klimagass, med et globalt oppvarmingspotensial (GWP eller Global Warming Potential) over 20 ganger høyere enn karbondioksid.

Klimagassutslipp forårsakes ved at karbondioksid blir tatt ut av atmosfæren gjennom fotosyntesen av vannlevende planter, plankton eller alger. Disse utslippene balanseres mot opptak av karbondioksid i nye planter som vokser frem og brytes ned, og inngår derfor i stor grad i et kretsløp. Men i tropiske strøk fungerer reservoaret som en metanfabrikk som transformerer karbondioksid fra luft og slipper ut igjen metan. Dette er på grunn av mangel på oksygen ved forråtnelse. Dammer i tropiske områder skiller seg fra andre områder, som Norge, ved at det er mer organisk materiale, dammene er ofte grunnere, temperaturforskjell og mer skog og vegetasjon til sammenligning med fjell og steingrunn.. Utslipp av metan fra dammer i tropiske områder vil kunne være netto utslipp., og metan har en mye større påvirkning som klimagass enn CO2.

Metan blir formet når biomasse brytes ned i oksygenfattige omgivelser, som i sedimentene på bunnen av reservoarene. I tropiske strøk vil oksygen fort bli brukt opp i det kaldere laget av vannet mot bunnen av dammen, og nedbrytning produserer metan heller enn karbondioksid i mangel på oksygen. Produksjon av metan kan også være knyttet til endringer i vannstanden. Vann som slippes ut av reservoaret gjennom turbinene og utløp kommer som regel fra det nederste laget i reservoaret. Dette er det laget som er mest oksygenfattig og hvor metankonsentrasjonen er høyest. Nedstrøms får man gassutslipp når vannet blir frigjort under trykk.

Usikkerhet gjør prosjekter kontroversielle

Selv om det fremdeles er mye usikkerhet knyttet til klimagassutslipp i tropiske områder og uenighet mellom forskere, er det ikke ukontroversielt med utbygging av dammer i tropiske områder eller at slike prosjekter promoteres under CDM-mekanismen (Kyotoprotokollens Clean Development Mechanism) for å redusere klimaendringer.

Fearnside og Pueyro hevder at tropiske damprosjektene kan forventes å ha akkumulerende utslipp som overgår utslipp fra fossilt brensel i mange tiår. En viktig faktor mener de er de høye utslippene i oppstartsfasen og hvor lang tid det tar å ”spare inn” disse utslippene. For at alle prosjekter skal kunne overveies er det viktig at alle klimagassutslipp fra store dammer beregnes og inkluderes i nasjonale utslippsberegninger.

Kilder:

P.M. Fearnside and S. Pueyo (2012) «Commentary: Greenhouse-gas emissions from tropical dams», Nature Climate Change, Vol. 2, June 2012.

A dam too far in Laos, Asia Times (2013)

New Global Warming Culprit: Methane Emissions Jump Dramatically During Dam Drawdowns, Science Daily (2012)

Miljøstatus.no

FNs Klimapanels 2. hovedrapport (1996) [pdf]