Gopal Siwakoti ’Chintan’ på Norgesbesøk

’Chintan’ er koordinator for Water and Energy Users’ Federation (WAFED) i Nepal, og var i Norge særlig for å knytte kontakter og treffe norske aktører som er involvert i det omstridte vannforsyningsprosjektet Melamchi Water Supply Project (MWSP). I ’Vann og Konflikter’, 3-2003, skriver FIVAS om dette prosjektet som er støttet av norske myndigheter med 223 millioner norske kroner. Prosjektet tar sikte på å bedre tilgangen på ferskvann i Katmandudalen. I dag er den daglige vannforsyningen 100 millioner liter per dag, mens det reelle behovet er anslått å være ca 190 millioner liter. Det er med andre ord en stor utfordring for myndighetene i Nepal å sikre framtidas vannforsyning til hovedstaden. Spørsmålet er imidlertid hva som vil være den beste løsningen på problemet.

På temamøtet som ble arrangert argumenterte ’Chintan’ mot at Melamchi-prosjektet vil kunne løse vannforsyningsproblemene i Kathmandudalen. – Melamchi-prosjektet er en ’500 millioner dollar løsning’ på et ’100 millioner dollar problem’, hevdet han. – Problemet i Kathmandudalen er ikke mangel på vann, men heller tilgang på vann for de fattigste menneskene. Ved å utvikle byens vannforsyningsinfrastruktur og ved å styrke offentlige og lokale forvaltningsinstitusjoner vil man langt på vei kunne løse Kathmandus vannforsyningsproblemer, hevdet ’Chintan’ videre.

NORAD er – sammen med Asiabanken (ADB) og SIDA – blant de større investorene i prosjektet. Med sine 223 millioner kroner har NORAD ansvaret for finansieringen av tunnelen som skal lede vannet fra Melamchidalen til Kathmandu. NORAD får kritikk av ’Chintan’ for å støtte et prosjekt som vil få store negative konsekvenser for lokalbefolkningen i Melamchidalen. Hovedkritikken er mangel på åpenhet og informasjon rundt prosjektet og dårlige kompensasjonsordninger for de menneskene som blir berørt av prosjektet. ’Chintan’ er også bekymret for de privatiseringsprosessene av vann som er satt i gang i forbindelse med prosjektet. – Gjennom sin støtte til prosjektet bidrar NORAD til en prisstigning på vann som vil føre til at vann blir for dyrt for de fattigste i Kathmandu, sier ’Chintan’. At privatiseringen av vannet fra Melamchidalen vil føre til prisstigning på vannressursene blir bekreftet i studier gjort av Asiabanken selv, samt av Verdensbanken. Disse studiene antyder en prisstigning på omlag 600%. Dette mener ’Chintan’ går klart imot NORADs prinsipper om en rettighetsbasert bistand som har enkeltmennesker og de fattigste delene av befolkingen i fokus.