Fornybar energinexus for utvikling

Anette Tjomsland

«High Level Meeting on Energy and the Post-2015 Development Agenda», var det siste i en rekke regionale og webbaserte konsultasjoner, og resulterte i et sluttdokument med anbefalinger.

Panelet besto av ministere, representanter for internasjonale og nasjonale sivilsamfunnsorganisajoner, finansinstitusjoner, privat og offentlig sektor, akademikere og ungdomsrepresentanter. Store deler av dialogen handlet om hvorfor energi er viktig for utvikling. «The water, food an energy nexus» har vært et mantra på internasjonale konferanser verden over de siste årene. Nexus betyr forbindelse, kort oppsummert handler det om hvordan alt dette henger sammen og derfor må behandles som en helhet.

Kryssrefererte mål

Dr Kandeh Yumkella er direktør for UNIDO og leder Sustainable energy for all initiative, organisasjonen som startet diskusjonen om energi som en del av post-2015 agendaen. Yumkella anbefalte at hovedmålet bør være «bærekraftig energi for alle», med tre delmål som handler om universell tilgang, fornybar energi og energieffektivitet. I tråd med nexus-tankegangen anbefalte han å utforme energimålene i samarbeid med andre tematiske områder i post-2015 agendaen.

– I følge nye tall fra WHO dør 3,5 millioner spebarn hvert år som følge av innendørs oppvarming og matlaging over åpen flamme. I tillegg dør 3,7 millioner som følge av utendørs forurensning. Mangel på energi, eller utslipp som følge av energiproduksjon, forårsaker flere dødsfall enn HIV og AIDS tilsammen. Tenk på det, grunnen til at vi har flesteparten av disse dødsfallene skyldes manglende tilgang til moderne energitjenester, sa Yumkella, og foreslo at delmål fire bør være å halvere antall spebarn som dør som følge av innendørs og utendørs forurensning.

– Jeg har sjekket med helsefolkene. Vet du hva de sa? Du får vår koalisjon til å støtte energimålene dine hvis vi kryssrefererer de samme målene eller indikatorene. Det samme gjelder vann, kan vi finne et vannmål som er relatert til energi? Hva får vi da? The nexus! Det er nå omtrent fire energimål som også er støttet av de som jobber med å utforme mål for helse, vann og mat

To sider av samme sak

Michael Gerber fra Swiss agency for Development and Cooperation, fremhevet sammenhengen mellom energisikkerhet og vannforvaltning.

– Vann er en essensiell ressurs i nesten alle typer energiproduksjon. Det er estimert at vannbehovet i energiproduksjonen vil dobbles innen 2030. Derfor mener den sveitsiske regjeringen at vannforvaltning og energiproduksjon må koordineres og sees i sammenheng. Det bør skje gjennom regionale initiativer. For oss er vann og energi to sider av samme sak.

Franz-Birger Marré, fra Ministry og Economic Cooperation i Tyskland koordinerte nexus-konferansen i Bonn i 2011. Han svarte på Gerbers innspill med å oppfordre panelet til å slutte med sektortenkning. Marré argumenterte med at «matfolk» og «vannfolk» ofte henviser til de samme menneskene når de snakker om hvor mange som sulter, og mangler tilgang til rent vann og verdige sanitærforhold.

Fornybar er billigst

Leder for FNs klimapanel og direktør i The Energy and Resources Institute, Dr. Rajendra Kumar Pachauri, refererte til energi som det savnede tusenårsmålet. Olav Kjørven, assisterende generalsekretær i UNDP, påpekte at den internasjonale dagsorden har endret seg siden de nåværende tusenårsmålene ble utformet.

– Nå er det mulig å ha en meningsfull diskusjon om energi i FN. For 12-13 år siden var dette umulig, fordi nasjonalstater foretrakk å løse dette utenfor FN. Tusenårsmålene er avhengig av energi for å lykkes. Det er en kritisk «nexus» mellom fattigdom, energi og klimaendringer, og det finnes allerede mange løsninger på energifattigdom, sa Kjørven.

Dr. Pauchauri fremhevet en av disse løsningene, som et illustrerende eksempel på at verdens ledere har mest vondt i viljen.

– La meg gi dere et eksempel. Hvis vi hadde gitt en solcellelampe til hver av de 1,3 milliarder menneskene som mangler tilgang til energi, så ville det bare kostet oss 5 milliarder dollar.
I følge Vandana Gombar fra Bloomberg New Energy Finance blir fornybar energi stadig billigere.

– Hvis du ser på på solcelleteknologi så har kostnadene gått ned 25-55 % de siste tre årene. Når vi ser på kostnadene knyttet til fornybar energi så er det nå på et nivå som ligger veldig tett opp til strøm generert fra fossile energikilder. I Australia er investeringer i nye vindmøller billigere enn nyinvesteringer i kull og gass. Hvis du holder klimaendringer og alt annet utenom og bare ser på den økonomiske siden, så er det nå mest lønnsomt å investere i fornybar energi, sa Gombar.

Hun fikk støtte fra Samantha Smith i WWF som understreket at fornybar energy nå har blitt så billig, at selv uten utvikling av ny teknologi er det mulig å legge om til fornybarsamfunnet.

Moderator Nisha Pillai oppsummerte møtet med å fremheve linken mellom energi og utvikling, særlig i relasjon til helse, utdanning og fattigdomsreduksjon. Henvendt til paneldeltakerne sa hun

– Deres mål må være å sende ut denne beskjeden, for energi og utvikling pleier vanligvis ikke å bli plassert i samme rom.