Eksportkredittbyråer anerkjenner verdien av WCD

Andrew Preston

Det internasjonale nettverket ECA-Watch, der FIVAS er medlem, argumenterte med at hvis vannkraft skulle inkluderes, burde anbefalingene i sluttrapporten til World Commission on Dams (WCD) være grunnlaget for finansieringen av vannkraftprosjekter. OECDs ekspertgruppe diskuterte saken fra juni til november. Noen var imot endringer i politikken, mens andre foreslo at slike prosjekter bør være i tråd med alle Verdensbankens ”safeguards” istedenfor, og ikke bare de tre som gjelder nå. Noen støttet en referanse til WCD uten at det skulle være forpliktende.

Til slutt gikk eksportkredittbyråene, inkludert de norske, inn for at den nye ordningen for fornybar energi også skulle gjelde for vannkraftprosjekter fra 1. desember 2005. I en fellesuttalelse fra et møte i Paris 15. november, ble det fastslått at de eksisterende felles miljøretningslinjene skulle anvendes på slike prosjekter, men også at disse bør ”i hovedsak oppfylle kravene i de relevante aspektene av alle Verdensbankens Safeguard Policies.” Videre ble det påpekt at man anerkjenner verdien av ”de relevante aspektene av andre internasjonale retningslinjer, slik som de skisserte Bærekraftsretningslinjene som International Hydropower Association står bak, og Core Values and Strategic Priorities i WCD-rapporten.”

Dette er langt fra en uforbeholden støtteerklæring til WCD og heller ikke et grønt lys for implementering av kommisjonens anbefalinger, men kan likevel sees på som et skritt framover. Eksportkredittbyråenes formelle anerkjennelse av WCDs verdi vil hjelpe det pågående arbeidet med å fremme WCD som et relevant og rettferdig beslutningsrammeverk for prosjekter i vannsektoren.

Neste veikryss for eksportkredittbyråene blir i 2006, når OECDs felles miljøretningslinjer skal revideres. Da skal man blant annet vurdere i hvilken grad de må suppleres med henvisninger til andre internasjonale retningslinjer. FIVAS vil følge med i dette arbeidet.