Hver dråpe teller

Appell, tidligere publisert på putsj.no

Anette Tjomsland og Lan Marie Nguyen Berg

Mange eksperter mener at tilgangen til ferskvann vil bli den største utfordringen knyttet til globale klimaendringer. Vi ser konsekvensene allerede i dag. Økt flom og mer tørke fører til sykdommer relatert til forurenset, eller for lite vann. Listen over problemer er lang. Samtidig henger vannsikkerhet tett sammen med matsikkerhet. Sviktende avlinger som følge av for mye eller for lite vann, har konsekvenser for tilgangen til mat og inntekter for fattige bønder.

Økt press på jordens vannressurser henger også sammen med menneskehetens økende energibehov. FIVAS (Foreningen for Internasjonale Vannstudier) har, i samarbeid med ForUM (Forum for utvikling og miljø) sin vann- og sanitærgruppe, utarbeidet rapporten ”Hver dråpe teller – vannsikkerhet og energi i et endret klima”. Rapporten stiller blant annet spørsmål ved utbygging av store vannkraftverk som løsning på klimautfordringene. Større demninger medfører omfattende sosiale og miljømessige problemer. Sviktende matproduksjon er en av de negative konsekvensene. Mennesker som lever i området rundt en dam mister ofte store deler av livsgrunnlaget sitt når vannføring i elven endres, som følge av oppdemming. Et annet viktig perspektiv er at store dammer, spesielt i tropiske strøk, slipper ut skadelige klimagasser. Det er dermed behov for å prioritere alternative fornybare energikilder.

Fordi klimaendringer og vanntilgang henger så tett sammen har FN beregnet at opp til 70 % av alle fremtidige klimatilpasningstiltak bør være vannrelaterte. Effektive metoder kan være vannsamling og sparing, for å sikre jevn tilførsel av vann til jordbruk. Utviklingsfondet har et vellykket prosjekt i Etiopia som har bidratt til økt vanntilgang, samt en tredobling av avlingen. Åssidene er bygget i terrasser som hindrer flomvannet i å skylle jord fra åssiden og ned i dalbunnen. Vannet samles i terrassene og god matjord blir ivaretatt. I bunnen av dalsiden er det bygget dammer som samler opp det resterende vannet. Dette bidrar også til at grunnvannet stiger, og slik sikres lokalsamfunnet tilgang til vann året rundt.

Disse prosjektene er viktige – fordi de hjelper. Heldigvis finnes det per i dag nok vann til å forsyne alle med tilstrekkelig drikkevann og mat, dersom vi forvalter ressursene riktig og rettferdig.