Som eiere må vi kunne stille krav

Jonas på Stortinget

Innspill til stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland levert til finanskomiteen på Stortinget fredag 29. april 2016 av daglig leder i Fivas, Jonas Holmqvist.

Ansvarlig forvaltning er det viktigste virkemiddelet for å sørge for at investeringene i Oljefondet bidrar til økt bærekraft. Ekskluderinger etter anbefaling fra Etikkrådet og bransjeuttrekk er viktige virkemidler for å sørge for at vi ikke er involvert i de verste selskapene og bransjene, men er virkemidler med begrenset betydning i den brede portefølje på nær 8000 selskaper som Statens pensjonsfond utland (SPU) er investert i. Bruken av eierskapet gjennom dialog med selskapenes styrer og stemmegivning er virkemidlene som har størst potensiale for å påvirke selskaper i spørsmål om bærekraft.

NBIM som forvalter SPU skal ha honnør for en positiv utvikling i åpenhet rundt investeringene og forvaltningen. Kunngjøring av stemmegivning på generalforsamlinger og i noen tilfeller i forkant av  forsamlinger er viktige skritt for å øke effekten av tiltakene. Åpenheten bidrar også til en ansvarliggjøring av NBIM. De åpne prosessene rundt revidering av forventningsdokumenter og utviklingen av nytt forventningsdokument på menneskerettigheter er en positiv utvikling. Vi setter pris på åpenheten som er vist i disse prosessene og initiativet NBIM viser for å holde seg i front av utviklingen.

NBIM har utpekt tre fokusområder hvor de har definert det som sin oppgave å jobbe for økt ansvarlighet og bærekraft. På disse tre områdene har NBIM utgitt forventningsdokumenter som skal kommunisere forventninger til selskapene de eier. I tillegg til på fokusområdene klima, barns rettigheter og vannforvaltning har NBIM utgitt et forventningsdokument om menneskerettigheter. Forventningsdokumentene er blitt tydelige dokumenter som foreskriver ansvarlig forretningsførsel som langt på vei vil kunne sikre god risikohåndtering og positiv innvirkning på bærekraft. Vi ser likevel at selskaper i porteføljen over tid har alvorlige brudd på NBIMs eierskapsforventninger. Vi mener derfor en synliggjøring av hvordan NBIMs eierskapsforventninger tas opp i eierskapsdialog med selskaper i porteføljen er nødvendig for å vurdere effekten av innsatsen for økt bærekraft innen fokusområdene.

Strategirådet anbefalte at NBIM skal rapportere om dialog med enkeltselskaper. Slik rapportering ble vedtatt i Stortingsmelding 19 (2013-2014) og er gjentatt i Melding til Stortinget 21 (2014-2015). Likevel er ikke informasjon om hvilke selskaper NBIM har dialog med og hvilke tema som tas opp tilgjengelig. Vi ser positivt på at NBIM har solgt seg ut av selskaper med bakgrunn i forventninger på disse feltene. Det er likevel fortsatt store selskaper i SPUs portefølje som over tid har begått alvorlige brudd på forventningene. Banken publiserer i dag ikke informasjon om hvorvidt de har tatt opp gapene mellom selskapenes praksis og forventningsdokumentene med selskaper som Coca-Cola, Nestlé, BHP Bilton, Goldcorp og andre.

Eierskapsdialog med enkeltselskaper må rapporteres. Rapporteringen må identifisere hvilke fokusområder som er adressert. Rapportering til Representantskapet bør også ta opp hvordan NBIM vurderer sannsynligheten for bedring på de aktuelle fokusområdene, og om det er en økning eller reduksjon i risiko for brudd på forventningene. Vi fremmer derfor følgende forslag til merknad:

  • Stortinget ber om at NBIM loggfører om tema knyttet til de ulike forventningsdokumentene tas opp i møter med selskaper. Hvilke forventningsdokument som er tatt opp i møter med hvilke selskaper må gjøres tilgjengelig for [Representantskapet/Styret/finansdepartmentet/ Stortinget/offentligheten]
  • Loggføringen av tema tatt opp i selskapsdialog må brukes for å vurdere selskapers utvikling over tid, slik at bruk av virkemiddelapparatet kan avpasses.

Les stortingsmeldingen 2015-2016 om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland her.