Landsbyer ved Theun-Hinboun fortsatt på ustø grunn

Kartet viser områder som rammes av de pågående og planlagte utbyggingene. Kilde: International Rivers.

Kartet viser områder som rammes av de pågående og planlagte utbyggingene. Kilde: International Rivers.

Jonas Holmqvist

FIVAS og International Rivers offentliggjør 23. juni 2014 rapporten Failure to restore om forholdene for landsbyfolk ved Theun-Hinboun-kraftverket i Laos. Rapporten bygger på intervjuer med personer som bor i landsbyer langs Hinbounelven nedenfor kraftverket. Alle landsbyene som er berørt av utbyggingen er planlagt tvangsflyttet, men ikke alle innbyggerne er flyttet ennå. Rapporten viser hvor vanskelig situasjonen kan være for innbyggere i landsbyer som fortsatt bor tett på den regulerte elva.

FIVAS og International Rivers har tidligere skrevet flere rapporter om miljøvirkningene av kraftverket og planene om å flytte landsbyene. Vi har etterhvert oppnådd god dialog med Theun-Hinboun Hydropower Company (THPC) og Statkraft, som er involvert i utbyggingen. Vi har opplevd at de har gjort vesentlige forbedringer i arbeidet knyttet til de rammede landsbyene. Tiltakene for å lette omstillingen for de som er berørt av utbyggingen er omfattende. Likevel er det fortsatt grunn til å følge med på hva som skjer på bakken.

Denne rapporten gir et innblikk i flere forhold innbyggere i de berørte landsbyene er misfornøyde med. Flere opplever at de har en usikker matsituasjon og at tiltak satt i gang av selskapet slutter å fungere etter relativt kort tid.

At planer for flytting ikke var klare da utbyggingen av andre trinn av kraftverket startet i 2008 er noe av det FIVAS og International Rivers har kritisert utbyggerne for. At landsbyer ikke er flyttet nå seks år etterpå er sterkt kritikkverdig.

Det er også bekymringsfullt at vi nå får meldinger om at to nye kraftverk er under bygging på Hinboun-elva nedenfor Theun-Hinboun-kraftverket. Disse utbyggingene gjøres angivelig av kinesiske selskap, og det er ikke offentlig tilgjengelig hvilke planer som foreligger for utbyggingene. Lokalbefolkningen er ikke konsultert, og THPC er angivelig redd for hva disse utbyggingene vil bety for områdene der de nybygde landsbyene ligger.

Da Theun-Hinboun-prosjektet ble iverksatt hjalp den norske staten til med å øke de laotiske myndighetenes kapasitet til å planlegge vannkraft. Theun-Hinboun var en av de aller første store prosjektene i Laos, og siden starten på nittitallet har det vært en oppblomstring av nye prosjekter både på Mekongelven og på elvens sideelver. Som miljøorganisasjon har vi vært opptatt av at vannkraft bør bygges ut i sideelvene heller enn på Mekong hvis det først skal bygges ut. Det gjør likevel ikke at slike utbygginger kan skje uten konsultasjoner og uten at det blir tatt hensyn til eksisterende relokaliseringsprosesser.

Grunnet de politiske forholdene i Laos er denne rapporten skrevet på bakgrunn av et relativt kort feltarbeid. Den laotiske rapportforfatteren har valgt å være anonym fordi eksponering kan gi alvorlige konsekvenser. Den relativt korte feltarbeidet gjør at intervjuene er et situasjonsbilde og ikke en helhetlig analyse. Det kommer likevel frem flere viktige elementer som vi håper Statkraft og THPC vil ta tak i for å forbedre situasjonen for de berørte. De intervjuede er tydelige på at errosjon og økt flom er et stort problem for dem. Flom er et av problemene utbyggerne vurderte i sin miljøstudie og de har konkludert med at de økte flommengdene ikke er deres skyld. Problemet med flom som ødelegger avlinger og tar livet av husdyr kunne allikevel vært unngått om flytting av landsbyer ikke hadde vært utsatt så lenge.

Les mer om hva som er kommet frem i intervjuer med landsbyboerne i rapporten.