Fivas har klaget Norconsult inn for OECD-kontaktpunktet

Urfolk som bor i områder som vil rammes av Baram-dammen har satt opp blokkader for å hindre anleggsmaskiner å komme til. Bildet viser et møte på en av blokkadene. Foto: Tora Systad Tyssen

Urfolk som bor i områder som vil rammes av Baram-dammen har satt opp blokkader for å hindre anleggsmaskiner å komme til. Bildet viser et møte på en av blokkadene. Foto: Tora Systad Tyssen

Jonas Holmqvist og Tora Systad Tyssen

I fjor sommer klaget Fivas Norconsult inn for det norske OECD-kontaktpunktet for deres involvering i damutbygginger i Sarawak i Malaysia. Klagen er basert i OECDs retningslinjer for multinasjonale selskapers kapittel for overodnede retningslinjer (II), for offentliggjøring av opplysninger (III) og menneskerettigheter (IV).

Norconsult er involvert i konsulentarbeid på vannkraftprosjektene Murum og Baram eid av det regionale energiselskapet Sarawak Energy Berhad. Murum-dammen er allerede ferdigstilt, og Baram-dammen er i en planleggingsfase. Norconsult er involvert via et heleid datterselskap i Malaysia.

– Det er mange varsellamper som blinker ved prosjektene på malaysisk Borneo. Malaysias menneskerettighetskommisjon skrev allerede i 2009 en rapport om grove brudd på urfolks rettigheter ved Murum-prosjektet. Urfolks grunnlovsfestede rett til land ble tilsidesatt av regjeringen i dette prosjektet, og er nå igjen tilsidesatt ved Baram-prosjektet. Vi ser en overhengende risiko for at prosjektene direkte fører til menneskerettighetsbrudd, sier daglig leder i Fivas, Jonas Holmqvist.

OECD-kontaktpunktet er et uavhengig offentlig utvalg som skal bidra til å vurdere hvorvidt OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv etterleves og løse konflikter knyttet til retningslinjene. Utvalget er nå kommet med første vurdering av saken og de mener det er grunnlag for videre behandling av saken. Deres vurdering kan leses her.

Videre behandling innebærer at Fivas og Norconsult møtes gjennom kontaktpunktet og megler om stridspunktene.

– Vi er glade for at Norconsult vil møte oss hos kontaktpunktet for å drøfte prosjektene i Sarawak og arbeid med menneskerettigheter. Norske konsulentselskaper kan selvfølgelig ikke bære det ansvaret som ligger på utbyggeren i Malaysia, men vi mener norske selskaper må vurdere risikoer ved prosjekter de er med å bidra til, sier Holmqvist, og legger til:

– Vi mener alle underleverandører bør gjennomføre en risikobasert aktsomhetsvurdering. Om det er risiko for negative konsekvenser må selskaper bestrebe seg på å forebygge eller begrense disse, selv om ikke konsekvensene er direkte knyttet til deres virksomhet. Det bør være åpenhet om slike vurderinger. Det blir interessant å høre hvordan Norconsult har inkorporert vurdering av menneskerettighetsrisiko i i sin forhåndsvurdering av partnere og i sitt integritetsprogam.

For å lese mer om OECD-kontaktpunktet og deres oppgaver, gå til ansvarlignæringsliv.no