Norconsult innrømmer risiko for brot på urfolksrettar i vasskraftprosjekt i Sarawak

Urfolk som bor i områder som vil rammes av Baram-dammen har satt opp blokkader for å hindre anleggsmaskiner å komme til. Bildet viser et møte på en av blokkadene. Foto: Tora Systad Tyssen

Norconsult seier at alle deira prosjekt skal være i tråd med FN si erklæring om urfolksrettar etter at Fivas har klaga dei inn for brot på OECD-retningslinene. Det er tydelege brot på urfolksrettar i samband med utbygginga av demningane Murum og Baram i Sarawak. Vi meiner difor at Norconsults deltaking er problematisk.

>